Uzastopni njemaeki prijevod

Otvaranje zidova i moguænost suradnje meðu meðunarodnim tvrtkama posljednjih godina donijelo je mnoge nove putove za prevoditelje. Oni prate predsjednike, predstavnike velikih korporacija i takoðer se bave raznim prijevodima, i na poslovnim sastancima i va¾nim ugovorima. Takva je proizvodnja uvijek te¹ka i zahtijeva mnogo vje¹tina, a ne samo jeziène vje¹tine.

https://mirpatches.eu/hr/

Jedna od najte¾ih situacija je konsekutivno prevoðenje, gdje uèenik ne prekida govornika, samo snima svoj govor, a nakon ¹to ga prevodi, prevodi ga na posljednji jezik. U ovoj sobi treba naglasiti da se u konsekutivnom prijevodu ne radi o preciznom prevoðenju mi¹ljenja svakog govornika, veæ o odabiru zbog najva¾nijih elemenata i svrhe opæeg smisla. Prevoditelji sami priznaju da je to veliki zadatak, jer osim poznavanja samog jezika, mora se pokazati i sposobnost logiènog razmi¹ljanja. Zapravo, prevoditelj mora odluèiti ¹to je najozbiljnije u pojedinaènim primjedbama.

Nekoliko jednostavnijih oblika prijevoda su simultano prevoðenje. U moderno doba, prevoditelj - koristeæi slu¹alice - èuje osnovni stil i obja¹njava tekst koji je èuo. Ova vrsta prijevoda obièno se koristi u televizijskim ili radio èlancima.

Najèe¹æe je va¾no susresti se s oblikom veze. Ova metoda prevoðenja temelji se na posljednjoj, da govornik govori 2-3 reèenice, dodatno napravi pauzu u posljednjem trenutku kada prevoditelj prevodi izraz s izvornog jezika na posljednji. Dok konsekutivno prevoðenje zahtijeva bilje¹ke, zavr¹etak prijevoda veze, zbog male kolièine teksta, nisu prikladni.

Navedeni primjeri samo su neke vrste prijevoda, a postoje i popratni prijevodi (osobito na sastancima dr¾avnih tijela i politièara ili pravni / sudski prijevodi.

Jedna stvar je: u umjetnosti prevoditelja, uz savr¹eno znanje odreðenog jezika, dodaju se refleksi i koncentracije, ali i dobro dikcija i veliki stupanj stresa. U ugovoru sa sada¹njim, odabirom tumaèa, vrijedi vidjeti njegove vje¹tine.