Tvrtka aewiklice

Svaki poduzetnik, u sadr¾aju va¾eæeg raèunovodstvenog akta, du¾an je voditi evidenciju o imovini dru¹tva. Takva registracija je registracija stalnih sredstava.

Stalna sredstva tvrtke su: zemlji¹te, zemlji¹no pravo trajnog u¾ivanja, zgrade i objekti, strojevi, prijevozna sredstva, oprema i drugi ureðaji, èija cijena u sezoni njihovog dolaska prelazi iznos od tri tisuæe petsto, takoðer moraju biti u suvlasni¹tvu ili u vlasni¹tvu poreznog obveznika ili poduzeæa. Obveza upisa imovine u registar stalnih sredstava odvija se u mjesecu u kojem je steèeno.

Evidencija stalnih sredstava mo¾e se èuvati u knjizi koja se kupuje u èasopisima za poslove, na tiskanim ugovorima s desnim stupcima s raèunala, na ruèno izraðenim kartama s nacrtanim stolovima ili u bilje¾nicama bez odgovarajuæih tablica, ali unosi moraju sadr¾avati sve podatke potrebne za registraciju. Razlog je da se dokument popuni u korporaciji.

Stalna sredstva evidentiraju se na temelju dokumenata koji imaju poèetnu vrijednost uplaæenih sredstava. Tablica za registraciju stalnih sredstava treba biti: redni broj, datum kupnje i vjenèanja za uporabu, podaci koji potvrðuju kupnju, opis osnovnog sredstva, simbol klasifikacije osnovnih sredstava, poèetna cijena, stopa amortizacije (ovisi o godinama kori¹tenja, otpis amortizacije, a¾uriranje poèetnu vrijednost, iznos otpisa amortizacije i datum kasacije zajedno s razlozima njegovog preuzimanja. U sluèaju prodaje mjere unesite datum prodaje, ako je osnovno sredstvo uni¹teno, prilo¾ite izvje¹æe o likvidaciji. Briga o va¾eæem zakonu, tvrtka mora èuvati sve dokumente koji potvrðuju stjecanje stalnih sredstava.