Test trudnoaee na trudnoaeu

Ljudi koji tra¾e dijete, a vi¹e oni koji se boje trudnoæe, pored obavljanja testa trudnoæe, poku¹avaju sami pronaæi simptome koji æe potvrditi da li iskljuèuju strahove (ili moguænost da ih pokrije. A ¹to su ti simptomi? Kako ih mo¾ete pronaæi? Prvi i ujedno najkarakteristièniji simptom nesumnjivo je nedostatak vremena. Meðutim, nema dovoljno za nagla¹avanje zaliha - ka¹njenja u menstruaciji, èak i vi¹ednevna, mogu biti uzrokovana mnogim èimbenicima, ukljuèujuæi anksioznost i bolest. S druge strane, meðutim, redovita menstruacija ne iskljuèuje moguænost trudnoæe. Moguæe je da trudnice i menstruaciju do tri mjeseca nakon oplodnje. Pretpostavimo, meðutim, da poku¹avamo dobiti potomstvo, ne postoji stupanj, pa je to test trudnoæe koji veselo ukazuje na dvije crtice. ©to visoko?

Postoje sluèajevi kada buduæe mame imaju znakove trudnoæe trenutno u sredi¹njem tjednu oplodnje. Meðutim, oni su uvijek nakon mjesec dana. Njihov najveæi intenzitet javlja se, meðutim, na kraju prvog tromjeseèja, ¹to je oko 10. tjedna, a nestaju u gradovima 20. Evo popisa simptoma koje mo¾ete (ali ne morate! Oèekivati u ranim tjednima trudnoæe:

Ugodne i bolne dojke. U grupi trudnica spajaju se mnoge hormonske promjene, koje su priprema za buduænost, a ne samo za dobro no¹enje djeteta u posljednjih 9 mjeseci, veæ i za drugo odgoj. Stoga, na poèetku dodavanja mlijeènih ¾lijezda, dojke mogu izgledati veæe, a bradavice jaèe i jaèe.Muènina i povraæanje. To je najèe¹æi i najèe¹æi simptom trudnoæe. Vrlo su ote¾avajuæe u ranim jutarnjim satima, a mo¾da i nekoliko sati. Obièno se ¾ene ¾ale na trudnoæu (samo su ovdje odstupanja od vrijednosti - moj roðak je prvi put bio u radosti i vjerujte mi, nije se jednom osjeæala muèno. Lijeènici nisu 100 posto sigurni, ¹to dovodi do jutarnje muènine. Primijetili su, meðutim, da je njihov intenzitet veæa snaga meðu ljudima koji do¾ivljavaju stalni stres i stres.Promjena apetita. Naravno, nitko nije stran od takvih simptoma kao ¹to su poveæan apetit ili ukupna promjena okusa. Èinjenica da on odabire u mjeri u kojoj jede sve ¹to je na izlet u hladnjak i èinjenica da je odjednom vrlo ukusna otkriva mje¹avinu haringe s kiseli krastavac i Nutella je uzrokovana hormonalne promjene u njegovu sustavu.

https://auresoil-sensi-secure.eu/hr/

Kao ¹to sam uvijek naveo u ranijim dijelovima unosa, svi simptomi trudnoæe mogu, ali se ne moraju pojaviti. Na¾alost, jo¹ se uvijek ka¾e da æe se svi opisani simptomi pojaviti. Postoje ljudi koji mnogo pate od neugodnosti rane trudnoæe, ali (èesto isti kraj èesto sluèajeva kada je trudnoæa praktièno savr¹ena. Ne kupujte filmove i serije koji nam pokazuju da gnojidba znaèi konstantno povraæanje, promjene stanja i nesvjestice od prvog dana oplodnje. Svaka ¾ena do¾ivljava blagoslovljeno stanje na posve drugaèiji naèin.