Tehnieki razvoj u meduratnom razdoblju

Razvoj dana¹nje tehnologije ide na platformu jo¹ mnogo tehnolo¹ki naprednih strojeva u poljoprivrednoj, industrijskoj, prehrambenoj i, ¹tovi¹e, drvnoj industriji. Ovi strojevi su organizirani tako da ubrzavaju i podr¾avaju proizvodne procese proizvoda u odreðenoj industriji. Nesumnjivo, jedna od takvih organizacija su magnetski separatori.

https://movement-system.eu/hr/

©to je toèno magnetni separator?Prisutna su jela s jakim magnetskim djelovanjem (njihova velièina ovisi o vrsti potra¾nje koja slu¾e za èi¹æenje raznih nevezanih i tekuæih materijala od metalnih neèistoæa - izmeðu ostalih:- metalne podloge- vijci matica- ¾ice- èavle itd.Zahvaljujuæi njihovoj web stranici, mogu se naæi u gotovo svakom dijelu u kojem se oèekuje visoka klasa izolacije ne¾eljenih metalnih neèistoæa.

Naèini i principi rada magnetskog separatora?Da biste mogli dobro objasniti rad magnetskog separatora, morate priznati njihove glavne vrste. Postoje, izmeðu ostalog, grede i magnetne trake, magnetske re¹etke, separatori ladica, bubnjevi, putujuæe èetkice - takoðer poznate kao magnetne metle, konusne i neke napredne tehnolo¹ke - magnetski separatori rukom.

Grede i magnetne trakeGrede i magnetne trake: stvorene su preko transportnih traka tako da mogu odabrati metalne neèistoæe iz predmeta koji se nose na transportnim trakama (za dokazivanje povræa i proizvoda. Ovaj tip magnetskih separatora koristi se u prehrambenoj industriji za prvu primjenu.

Magnetske re¹etkeMagnetske re¹etke: postoji vrsta magnetskih separatora èija je glavna svrha odvajanje magnetskih elemenata od bilo koje vrste rastresitog materijala - pijeska, granula, zrna. Glavna strana za odvajanje je povr¹ina valjaka (re¹etkastih re¹etki magnetskog polja.

Separatori ladicaSeparatori ladica: kao i opisane vrste, slu¾e za odvajanje mekih magnetskih elemenata od rastresitog materijala, poput pijeska i zrnatih granula. Meðutim, dizajn ladice znaèajno pobolj¹ava i potièe proces èi¹æenja. Uhvaæeni, nepo¾eljni elementi padaju u vrlo dizajniranu ladicu, koja je va¾na za toèno praznjenje.

Odvajaèi bubnjaSeparatori bubnja: ovaj stil magnetskih separatora naæi æe svoju glavnu primjenu u industriji plastike, recikliranja i keramike. Bubnjevi i vitki modeli organizirani su u sredi¹tu okomito na rubovima transportnih traka, gdje se nalaze do posljednjeg èi¹æenja ne¾eljenih metalnih elemenata. Vrlo se precizno prikupljaju u ko¾i separatora u komorama za bru¹enje.

Èetke vo¾njeZubne èetke, poznate i kao magnetne metle: znaju svoju glavnu primjenu u automobilskim toèkama, u biljkama koje se zanimaju za obradu metala i okretanje gdje god podloga mo¾e biti kontaminirana metalnim elementima - metalne podloge, vijci, èavli, komadiæi ¾ice itd.

Konusni separatoriKonusni separatori: ovi se ureðaji koriste u obradi jednostavnih i rastresitih materijala, vrlo èesto se primjenjuju u cjevovodima u tzv. wyczystkach. Iako je njihova uporaba jasno energetska i mo¾e se koristiti iu prehrambenoj, keramièkoj i drugim sektorima industrije.

Magnetski separatori rukomDrugi i dodatno posljednji tip magnetskih separatora su ruèni magnetski separatori. Trenutno postoje najmanje napredna tehnolo¹ka jela, ali to ne znaèi da su manje korisna. Njihova uporaba je znatno veæa. Poèev¹i od èi¹æenja na zavr¹etku odvajanja metalnih materijala.