Te inu iz blagajne

To je u na¹oj - i ne samo poljskoj - zakonskoj obvezi popuniti sva pitanja u blagajni. Svaka, pa i najmanja transakcija mora biti uplaæena u blagajni, jer mora biti podlo¾na PDV-u.

Kada kupimo blagajnu za na¹e skladi¹te, ova kupnja ovisi o posebnoj usluzi, koja ima za cilj premje¹tanje poslova na¹e blagajne. Fiskalne blagajne u Krakovu su stan u kojem mo¾ete dobiti bilo koji fiskalni ureðaj, najprikladniji za odreðenu industriju. & nbsp; To su zaposlenici te & nbsp; trgovine & nbsp; i usluge & nbsp; koji su posljednji put da promijene iznos PDV-a koji je programiran na iznos kada su relevantna pravila na mjestu, prema kojem æe se iznos poreza promijeniti. Samo ovla¹teni servis mo¾e izvr¹iti ispravke u zemlji blagajne.

Blagajna je samo obièna oprema koja se mo¾e o¹tetiti, tako da svatko tko obavlja komercijalne ili uslu¾ne djelatnosti i koristi gotovinu, mora biti u stanju napraviti pravila izrade o¹teæene blagajne. Neispravna blagajna mora se potvrditi ¹to je prije moguæe, bez obzira na posljednju, kakvo je stanje ¹tete i kako to o¹teæenje utjeèe na daljnje funkcioniranje trgovine. Dakako, postoji pisaè, na primjer, tako da se samo dio teksta odra¾ava na raèunu. Meðutim, nepotpun raèun sada postoji zbog razloga da porezna uprava izda nalog za tvrtku koja ga je izdala!

Stoga, ako vidimo samo ¹tetu na blagajni, ne bismo je trebali sami popravljati. O¹teæeni novac treba privremeno iskljuèiti iz trgovine i uzeti iz raznih aktivnih blagajni, a ako nije dostupan - zatvorite trgovinu dok se ureðaj ne popravi. S obzirom na èinjenicu da neuspjeh blagajne mo¾e zaustaviti rad cijele trgovine, usluge blagajne funkcioniraju vrlo lako i poku¹avaju ukloniti nedostatke redovito ili u najkraæem moguæem roku. I nakon ¹to smo prona¹li nedostatke u izradi blagajne, ne smijemo ga popraviti prirodnom rukom - trebate nazvati servis i kontaktirati servisnog tehnièara ili, naravno, uzeti novac u servisni stan, nakon ¹to ga iskljuèite i sigurnost. Takav postupak trebamo provesti ¹to je prije moguæe, kako bi se kvar mogao popraviti, kako bismo se mogli povuæi iz fiskalne blagajne.