S uredom za zapo ljavanje

Hallu MotionHallu Motion - Učinkovito rješenje za haluk bez operacije!

Svaki porezni obveznik koji obavlja prodaju pojedincima je odgovoran za snimanje rotacije pomoæu blagajnu. To je sposobnost da omoguæi odgovarajuæe nagodbu s poreznim vlastima. Tako se to odnosi na odredbe & nbsp; Zakon je takoðer va¾na.

©to je s uspjehom slomljene blagajne?

U takvim sluèajevima vrijedi biti opremljen takozvanim rezervnim novcem. Posjedovanje nije zakonska obveza, tako da u skladi¹tu svakog investitora treba unaprijed razmisliti o takvom pu¹tanju. To savr¹eno zadovoljava u suprotnom tipu hitnih situacija koje trebaju odgovarajuæu popravku opreme. Naime, Zakon o PDV-u jasno propisuje da u uspjehu nemoguænosti registriranja prometa putem rezervnog fonda porezni obveznik treba prestati s prodajom. Fond rezervi mo¾e ¹tititi od nepotrebnog i nepredvidivog prekida poslovanja. Vrijedno je imati na umu da je spremnost da se izvuèe iz rezervne blagajne prijaviti poreznom uredu, razgovarati o kvaru opreme i vrednovati informacije o zamjenskom obroku.

Na¾alost, èim se to dodalo, nedostatak blagajne, u modernoj rezervnoj blagajni, skuplja se s potrebom da se zaustavi prodaja. Dakle, ne mo¾ete dovr¹iti prodaju, a takva je provedba ilegalna i mo¾e prihvatiti posljedice u obliku visokih financijskih optereæenja. Bez razmi¹ljanja o situaciji u kojoj æe kupac tra¾iti odgovarajuæi raèun.

Stoga je potrebno obavijestiti o neuspjehu usluge popravljene blagajnama i po¹tanskim fiskalnim pisaèima, ali i poreznim vlastima o prostoru u radu evidencije kupnje za vrijeme popravka ureðaja, a vjerojatno i kupcima o prostoru u prodaji.

Samo u uspjehu online prodaje, poduzetnik ne mora zaustaviti svoju ulogu, ali ¾eli ispuniti nekoliko uvjeta - evidencije koje se vode moraju se pa¾ljivo razmotriti za koju se robu razmatra plaæanje; plaæanje se mora izvr¹iti putem interneta ili po¹te. U ovom obliku prodavatelj - porezni obveznik, bit æe savr¹en za umetanje PDV raèuna.