Razvoj moguaenosti i prijetnji informacijskih i komunikacijskih tehnologija

U sada¹njim vremenima, zajedno s tehnolo¹kim razvojem aktivnosti koje æe biti posljednji trenutci, bit æe lo¹e. Sve zahvaljujuæi visokom napretku koji se oèituje iz dana u dan na lokalnim oèima.

Nitko se ne èudi zbog razgovora koji se provode uz pomoæ mobilnog telefona - ne - veæ generacijama roðenih u dana¹njih desetak godina, nedostatak mobilnog telefona jednostavno je nemoguæe zamisliti. Zato ovaj primjer pokazuje transformaciju koja je va¹a.

Meðutim, tehnolo¹ki razvoj je i pojava sve vi¹e inovativnih ureðaja svakodnevnog ¾ivota, kao i postupno pobolj¹anje stvari koje su bile prisutne veæ dugo vremena. Sigurno æe biti kamera poznata veæ nekoliko desetljeæa. Trenutno je piæe iz zupèanika koje pokriva ovaj model audiovizualne opreme njihovo postupno minijaturiziranje. Isto je u svakom sluèaju kako bi se poveæala praktiènost njihove uporabe, ¹to æe ih uèiniti ugodnijim bez obzira na trenutak.

Miniaturizacija, koja nije svaèija pa¾nja, ima i drugi element - mo¾e ugroziti na¹u privatnost. Na koji naèin - pitat æe se pronicavi skeptik. Pa, na primjer, postavljanjem kamera na mjestima koja nisu razmi¹ljala o moguænosti ukljuèivanja snimanja slika u njih.

Mikroskopske kamere, jer smo veæ do¹le do takve minijaturizacije, mogu biti vitkije od glave. Zahvaljujuæi tome, oni stvaraju zahvalan alat za kvazi ¹pijuna¾u. Za prosjeènu, prosjeènu osobu, dakle, zvuèi kao fikcija. No, ako uzmemo u obzir moguænost da takvu kameru registriramo takvom kamerom, èiji sudionici ne bi ¾eljeli da itko sazna za njegovu pojavu, onda druga svjetlost pada na punu hipotezu.

Stoga, registracija mikroskopske slike mo¾e biti barem za ekonomsku inteligenciju, gledanje supru¾nika koji se sumnja na nevjeru i konaèno gledanje sustava na odreðenom mjestu kao alternativnog praæenja. Bez razloga za rje¹avanje uporabe mikroskopske kamere, to æe biti koristan alat za snimanje slika gdje god tradicionalna stanica ne mo¾e postojati.