Profesionalno iskustvo na ruskom jeziku

Jedna od popularnijih zanimanja koju je zakleo Krakov omoguæuje provedbu studija, zahvaljujuæi èemu je va¾no postati jedno.Sudski sudski tumaè je osoba koja se uglavnom bavi slu¾benim prijevodima, kao i igranje s prijevodom podnesaka ili pisama o autentiènosti transkripata na stranom jeziku. Pretpostavljam da on stvara i za rad privatnih osoba, ali i za potrebe dr¾avnih vlasti: sudove, policiju, tu¾iteljstvo itd.

Va¾no je da morate proæi kroz sebe da biste postali ovla¹teni prevoditelj. Osnovni uvjet je ispunjavanje kriterija o posjedovanju poljskog dr¾avljanstva ili dr¾avljanstva iste od dr¾ava èlanica Europske unije, izno¹enje dokaza o postojanju kaznenog kartona, kao i prouèavanje poljskog jezika. Sam ispit pred poljskom Ispitnom komisijom pod pokroviteljstvom ministra pravosuða postavlja se na dvije strane, tj. Na prijevod i pismeni prijevod. Va¾na meðu njima je sposobnost prevoðenja s poljskog na strani jezik i obrnuto. Na usmenom ispitu kandidat se mora baviti konsekutivnim prevoðenjem i vidnim prijevodom. Samo pozitivno prolazak na obje strane ispita omoguæuje vam da izgradite profesiju i uðete u kandidate na listi zakletih prevoditelja nakon podno¹enja odgovarajuæeg zavjeta ministru pravosuða o odgovornosti koja proizlazi iz va¹e profesije io savjesnosti, nepristranosti i po¹tenju, kao i obvezu èuvanja dr¾avne tajne.

Sudski sudski tumaè mora imati sve dokumente i dokumente koji se koriste u slu¾benim prostorijama, ukljuèujuæi roðenje, brak, potvrde o smrti, ¹kolske svjedod¾be, notarske akte, sudske naloge, punomoæi, financijska izvje¹æa, potvrde, diplome, ugovore.