Primjeri matematike slueajnih dogadaja

Specifiènost tehnièkih prijevoda sastoji se u uvoðenju sadr¾aja dokumentacije u jasnu konvenciju, kao i po¹iljatelja, kada primatelj poruke smanjuje na tehnièki subjekt na temelju jeziène konvencije primjenjive na odreðenom podruèju, dijelu ili tvrtki. Najva¾nija prednost tehnièkog prevoðenja je tehnièki stil izra¾avanja, tj. Specijalizirani naèin formuliranja misli, èiji je va¾an cilj preporuèiti informacije, zbog èega su dodatne jeziène funkcije svedene na minimum, tako da nijedno uljep¹avanje ne kr¹i osnovno svojstvo teksta, ¹to je korisno u ¾ivotu in¾enjering.

Zadatak tehnièkog prevoðenja je da se primatelju na stranom jeziku daju identiène informacije kao u tekstu pisanom na izvornom jeziku. Standard koji su usvojili prevoditeljski uredi u Stolici odabiru prevedeni tehnièki prijevod za provjeru. Stoga je ona temeljna komponenta postupka izrade tehnièkog prijevoda, ¹to na neki naèin govori o velikoj klasi pripremljenih prijevoda. Verifikatori provode èitanje teksta, jer je treæe mi¹ljenje potrebno za pouzdanu provjeru tehnièkog prijevoda, koji nije aktivno sudjelovao u prijevodu èlanka i mora razmotriti njegovu osnovu s udaljenosti.

Su¹tinska korekcija i jezièna provjera tehnièkog prijevoda je krunsko vrijeme procesa prevoðenja. Ponekad se, meðutim, svede na èinjenicu da se s ljudima raspravlja o sadr¾aju temelja, a svrha konzultacija s poslodavcem je zakljuèivanje industrijske terminologije koju on podr¾ava. Uskladiti terminologiju uvedenu u tehnièkim prijevodima su inovativna IT rje¹enja, èija je zapovijed djelovanje procesa prevoðenja i sa¾imanje terminologije koja se koristi u prijevodima u terminolo¹ke baze podataka. U trenutnoj jeziènoj verziji mijenjaju se i tekstovi koji opisuju grafièke elemente, koji se moraju prevesti i prilagoditi velièini.