Prijevod naslovne stranice magistarskog rada

Prijevod èlanka je vrlo te¾ak sam po sebi. Ako planiramo prevesti bilo koji tekst, ne samo da moramo uzeti u obzir "nauèene" rijeèi i reèenice, nego i poznavati mnoge idiome tako karakteristiène za sav jezik. Èinjenica je da se osoba koja pi¹e èlanak na engleskom jeziku ne pojavljuje na èisto "akademski" naèin, veæ koristi svoje specifiène obrasce i navedene idiome.

Hallu Motion

U ugovoru s posljednjim, da rad globalne internetske mre¾e jo¹ uvijek postaje sve popularniji, èesto postoji potreba za prevoðenjem web stranica. Na primjer, ako stvorimo web-lokaciju s kojom trebamo doæi do potpunije publike, trebamo je izraditi u nekoliko jeziènih verzija. Prilikom prevoðenja sadr¾aja web stranice, primjerice na engleskom i na¹em jeziku, morate se baviti ne samo sposobno¹æu prevoðenja, veæ i sposobnost izra¾avanja vlastitih priznanja i opisa koji se u izvorniku ne mogu prevesti. Pa kad èeka na poslu? Prijevodimo sadr¾aj bilo koje web-lokacije na engleskom jeziku za uslugu Google prevoditelja. Dok æe opæi smisao èlanka biti saèuvan (bit æemo u razdoblju za pogoditi o èemu se radi veæ logièki slijed reèenica i sintaksa bit æe u fazi nedovoljne. To je onda samo dodatni jer Google prevoditelj odabrani tekst prevodi u istinu "rijeè za rijeè". U praksi, dakle, nemamo ¹to napraviti na temelju toga utjeèuæi na profesionalnu, vi¹ejeziènu web stranicu. Dakle, u aktivnostima web prevoditelja u bliskoj buduænosti & nbsp; èovjek neæe biti zamijenjen raèunalom. Èak ni najbolji softver nema moæ apstraktnog razmi¹ljanja. Jedino ¹to ima je pomoæi u skladu s logikom osobe koja se prenosi na odabrani programski jezik. Stoga, èak i najbolje aplikacije koje prevedu èlanak su znatno iza profesionalnih web prevoditelja i to æe vjerojatno biti sluèaj zauvijek. Ako uvijek postoji napredni alat opremljen perspektivom jednostavnog i apstraktnog "razmi¹ljanja", to æe biti zadnja strana na¹e civilizacije. Sumirajuæi, u prirodi pouèavanja dobrih prevoditelja, potrebno je napraviti odgovarajuæe didaktièke sadr¾aje, koji æe ne samo nauèiti prijevode "rijeè za rijeè", nego i podr¾ati uèenje apstraktnog razumijevanja odreðenog jezika.& Nbsp;