Prijevod na bjeloruski jezik

Tehnièki prijevodi smatraju da je previ¹e va¾no da se u modificiranom obliku na stranom jeziku izdaju takvi podaci koji su prvotno registrirani na drugom jeziku. Na¾alost, prijevodi tzv Rijeè po rijeè, one su nemoguæe iz lingvistièkih poèetaka, jer svaki jezik drugaèije definira pojam jedne rijeèi, u drugoj metodi obja¹njava pojam odabira frazema.

Vrlo je va¾no u takvom sluèaju uskladiti rijeè po rijeè. Posljednje je moguæe samo u poeziji. U obiènim jezicima treba se pozabaviti nekim jednostavnim pravilima i oblicima koji su napisani u stilu, a njihovo neizvr¹avanje obièno rezultira nesporazumima. Tehnièki prijevod skreæe samo najprikladniju pozornost na minimiziranje takvih nesporazuma. Tehnièki prijevodi su u tom smislu vrlo osjetljivo djelo koje se dr¾i naèela koja su postavljena na terenu. Drugim rijeèima, prijevod zahtijeva, u dobrom smislu, kljuè koji treba zadr¾ati u stvaranju prijevoda i èitanju danog teksta, a to je metoda poruke.Tehnièki prijevodi, kao i drugi pisani prijevodi, nisu linearni proces, veæ oblik umjetnosti koji se oslanja na najbolji moguæi prijevod drugog djela. Prevoditelj za znaèenje je da odabere rijeèi tako da su ekvivalentne razlozima i temeljima ciljnog jezika.Proces prevoðenja èlanaka u tehnièkom obliku preuzima se u Slu¾bi za tehnièke prijevode iz analize prilo¾enih dokumenata i izraèuna kolièine teksta. Prije desetak godina dokazi su dostavljeni u cijelosti u papirnatom obliku. Trenutno se to odnosi samo na staru tehnièku dokumentaciju, a velika veæina proizvedenih tekstova je u kategoriji raèunala. Najèe¹æe kori¹teni formati su bez sumnje PDF, DOC ili PTT. Prvo, zaposlenici Odjela za provjeru jezika primjenjuju se od otvaranja izvornog dokumenta i upoznaju se s njegovim sadr¾ajem. Dodatni element je proces èitanja velikih fragmenata èlanka i hvatanje glavne ideje. Tada se obuèavaju reèenice, èuvajuæi red i namjere autora izvornog teksta. Naknadni fragmenti trebaju biti logièki konzistentni s autorièinim znanjem.Trenutni rad je vrlo dosadan i dostupan, ali zapravo daje puno zadovoljstva.