Prijevod dokumenata o motociklima

Prijevod teksta usamljen je sam po sebi prilièno velik. Ako ovisimo o prevoðenju teksta, ne samo da moramo uzeti u obzir "nauèene" rijeèi i jela, nego i biti svjesni mnogih idioma koji su karakteristièni za svaki jezik. Èinjenica je da osoba koja pi¹e èlanak na engleskom jeziku to ne pi¹e u èisto "akademskoj" ¹koli, nego koristi svoje jedinstvene trendove i dodaje idiome.

U pokretu, s èinjenicom da se uloga globalne internetske mre¾e stalno poveæava, èesto se javlja potreba za prijevodom web stranica. Na primjer, ako stvorimo web-lokaciju s kojom ¾elimo doseæi veæi broj primatelja, moramo to uèiniti u nekoliko jeziènih verzija. Prilikom prevoðenja sadr¾aja web-lokacije, na primjer na engleskom i va¹em vlastitom jeziku, ne samo da trebate prevesti, nego i moæi izraziti svoje vjerodajnice i opise koji se ne mogu prevesti u izvorniku. Kako onda izgleda u poslu? Prijevodimo sadr¾aj bilo koje web-lokacije na engleskom jeziku za uslugu Google prevoditelja. Dok æe opæi smisao teksta biti saèuvan (nagaðat æemo o èemu je odreðena stranica, logièki slijed reèenica i sintaksa æe biti nedovoljni. To je isto moguæe jer Google prevoditelj odabrani tekst prevodi u istinu "rijeè za rijeè". Na poslu, dakle, nismo ono ¹to stvoriti na temelju tog razumijevanja profesionalne, vi¹ejeziène web stranice. Dakle, u ulozi web prevoditelja u bliskoj buduænosti & nbsp; èovjek neæe zamijeniti stroj. Èak ni najprikladniji softver nema moguænost apstraktnog razmi¹ljanja. Jedino ¹to mo¾e uèiniti je slijediti èovjekovu logiku, prenesenu na odabrani programski jezik. Dakle, èak i najbolji programi za prevoðenje teksta su visoki iza svih profesionalnih prevoditelja weba i vjerojatno æe zauvijek biti prisutan. Ako ikada dobijete napredni alat ureðen u verziji jasnog i apstraktnog "razmi¹ljanja", to æe biti posljednji dio na¹e civilizacije. Ukratko, u smislu obrazovanja dobrih prevoditelja, potrebno je stvoriti odgovarajuæe didaktièke sadr¾aje, koji æe ne samo nauèiti prijevode "rijeè za rijeè", nego æe i pomoæi ¹koli da razumije jezik na apstraktan naèin.& Nbsp;