Poveaeanje cijena gus hrane

Kako se ispostavilo, poljske robne marke i tvrtke èesto se ne bore za èovjeka s tijesnom konkurencijom na zapadu Europe. Oni tro¹e na posljednje od svih - obje spomenute tvrtke, dr¾avnu riznicu, kad mi sami - prosjeèni hranitelji kruha, jer se poljsko gospodarstvo raða vrlo sporo. Kao posljedica toga, cijene mnogih artikala, npr. Iz prehrambene industrije, postaju nerazmjerne razvoju zarade.

Na¹e tvrtke nisu u obliku pobjednièkih tendera za znaèajna ulaganja, iz kojih bi novac mogao upumpavati u lokalno gospodarstvo, doprinoseæi razvoju BDP-a i pobolj¹avajuæi uvjete boravka u Poljskoj. Dakle, jo¹ znaèajniji sadr¾aj Poljaka, u èistom za normalne ¾ivotne uvjete, napu¹ta granice na¹e zemlje. Najèe¹æe odabrani teèaj je Njemaèka i Britanski otoci. Poljaci su spremni ravnodu¹no prihvatiti ¹to rade, makar samo zaraditi. Èesto rade na kuhinjskim krpama ili kao kuæna pomagala. Meðutim, ne napu¹tate samo posude sa srednjim obrazovanjem, nego i one s visokim obrazovanjem, poput lijeènika. Posljednji put nam nedostaje struènjaka.©to uèiniti? Lijek za trenutnu poziciju planira se vratiti na odreðeni posao u bazi. Sustav erp se implementira. On vjeruje da racionalizacija poduzeæa s ljudima u poljima. Ovaj sustav treba omoguæiti dugo planiranje svih rastuæih ulaganja, uz smanjenje rizika koji se pojavljuje. Ovaj se program brzo koristi u zapadnoj Europi i Sjedinjenim Amerièkim Dr¾avama, gdje je donio oèekivane rezultate u strukturi pobolj¹anja funkcioniranja poduzeæa. Zahvaljujuæi toj ideji odluke o, primjerice, jednom ulaganju ili zapo¹ljavanju dodatnih zaposlenika mogu biti mnogo br¾e. Bez ove pogodnosti, sve je to bilo uzrokovano „gropingom“ koji je pridonio stvaranju znaèajnih financijskih gubitaka. Njihova posljedica ne bi bila samo zaustaviti razvoj odreðenih poduzeæa, nego i preostala otpu¹tanja osoblja. Tada je do¹lo i do jo¹ jednog negativnog uèinka - poveæanja nezaposlenosti. Erp je u stanju rije¹iti trenutnu situaciju, ka¾u struènjaci.