Pogre ka blagajne 484

Uzemljivaèi su najva¾niji èimbenici iz potpune elektrike. Svi misle da u ¾icama za uzemljenje nema napona i da u njima ne bi trebalo biti struje, ali je sasvim drugaèije .... U svakoj kuæi ili stanu postoje stotine metara uzemljivaèkih ¾ica i zapravo za koju svrhu? Je li to zato ¹to je utiènica uzemljena, ne koristi li se struja kada ni¹ta nije povezano s njom? Koliko je va¾no uzemljiti cijelu elektriènu instalaciju? Ako planirate uèiti o reakcijama na nedavne dogaðaje, proèitajte ovaj tekst do samog kraja.

©to znaèi da je elektrièna instalacija uzemljena? Dobar odgovor mo¾e se naæi u samom pitanju, ali objasnit æemo toèno kako mo¾emo. Pa, u cijeloj kuæi, u kojoj su osim faze i neutralnog vodièa i utiènice, provodite i zemaljske ¾ice. Oni ne silom na bilo koji naèin proizvode pojedinaène ureðaje. Oni èine posljednje za¹titne cijevi, koje se obièno nalaze u svakodnevnom prekidaèu, a odatle se usmjeravaju do metalnog elementa koji je jedinstveno povezan s tlom. U koju se svrhu priprema uzemljenje? Kao ¹to smo veæ spomenuli, uzemljenje je za¹titni sustav koji se veæ godinama primjenjuje u mnogim instalacijama. Drugi razlog za dodjelu uzemljenja je radno stanje, jer zahvaljujuæi tome svako jelo koje se sastaje u pogonu dobro radi. Da biste dobili ovaj standard, morate razmisliti o ¾icama koje zauzimaju razlièite oznake. Najpoznatiji je PE-za¹titni vodiè, koji je ¾uto-zeleni i PEN, ¹to je neutralan proces koji jo¹ uvijek ima za¹titnu funkciju. Kabel sadr¾i plavo. Èak i utiènice koje nemaju pin za uzemljenje imaju vlastitu za¹titu od strujnog udara. Obièno takvi èepovi imaju oznaku (dva preklapajuæa kvadrata, ¹to znaèi da ih ne morate uzemljiti.