Pau alni iznos i blagajna 2015

https://star-dt.eu/hr/

Postnet fiskalna blagajna mo¾e ¾ivjeti nesumnjivo drugaèije, od ravne linije, gdje kopije potvrde prosljeðuju na rolama, papirnatim trakama, koje dr¾imo, kao porezne evidencije, kroz slo¾enije, gdje su kopije raèuna elektronièke. Najèe¹æe blagajnu i elektronièku kopiju raèuna dobivaju mnoga pitanja.U fiskalnim ureðajima s elektronièkom kopijom raèuna, elektronièki nosaè podataka je odgovarajuæa kartica. U svim alatima trebate koristiti kartice koje proizvoðaè uzima.

Takve kartice mogu sadr¾avati veliku kolièinu informacija. Kad sam saznao da je to milijun raèuna, ostao sam bez rijeèi. Koliko bih morao zadr¾ati toliko transakcija? Poèeo sam shvaæati za¹to je takva blagajna idealnija. Veliki plus je èinjenica da se blagajna ili usluga elektronièkih pisaèa ne dijeli u potpunosti od tradicionalnih blagajni. Sve funkcije koje obavljaju snimanje kopija ispisa na ugovoru obavljaju se automatski. Dakle, blagajna i elektronska kopija raèuna omoguæuju nam na¹ rad, i naravno, ne, kao ¹to mi se èinilo, ote¾avaju.

Takoðer je savr¹eno zami¹ljeno da blagajna mo¾e funkcionirati na cacheu, au meðuvremenu mo¾emo izvaditi karticu i spojiti je na raèunalo. Èitanje na¹ih moguænosti tièe nas se na trenutak i mo¾emo smjelo tra¾iti ono ¹to nam je potrebno u odreðenom trenutku. Ova praktièna memorija takoðer nije dovoljno niska da bi se kartica trebala vratiti nakon nekog vremena. Ovo ozbiljno jelo neæe dopustiti nikakve promjene na stranici. Elektronski potpis koji im poma¾e sprijeèiti ovo i ureðaj otkriva smetnje. Blagajna nas dodatno obavje¹tava kada je kartica puna i zadr¾ava nas zatvaranjem prijevoznika. Mo¾ete samo po¾eljeti ne¹to takvo, jer je stvaranje milijunskih raèuna vjerojatno san svakog prodavatelja.Nisam strah pred blagajnom s elektronièkom kopijom raèuna. To nije mnogo praktièniji oblik od cijele mase rezervnih role papira.