Opasna zona eksplozije

ATEX - postoji isto pravilo Europske unije. On definira bitne zahtjeve koje mora ispunjavati sva roba, staviti u uporabu na povr¹inama na kojima postoji opasnost od eksplozije. Detaljni zahtjevi postavljeni su u mjere povezane s posljednjim savjetom. I zahtjevi koji nisu regulirani ni direktivom ni standardima mogu biti problem unutarnjih propisa koji djeluju u drugim zemljama èlanicama.

postupakMeðutim, propisi ne mogu biti razlièiti s informacijama i nemaju nikakva dobra oèekivanja. Zato ¹to nas ATEX Direktiva 94/9 / EC obvezuje na CE oznaku. Tako je svaki "ATEX" proizvod, koji je stajao oznaèen simbolom Ex, morao biti oznaèen oznakom CE na poèetku. I takoðer proæi postupak ili je kompatibilan s osnovnim sudjelovanjem "treæe strane" ako je proizvoðaè upotrijebio modul koji nije modul A.

Unifikacija propisaKako su nedosljedni propisi o sigurnosti u odreðenim podruèjima EU-a predstavljali znaèajna ogranièenja u bilo kojem kretanju roba izmeðu zemalja èlanica, odluèeno je da se te odredbe usklade. U sluèaju ureðaja koji se koriste za vje¾banje u prostorima koji su 23. o¾ujka 1994. u opasnosti od eksplozije, Europski parlament i Vijeæe Europske unije objavili su smjernicu 94/9 / EC ATEX koja je odr¾ana 1. srpnja 2003. godine. Takoðer je uvedena Direktiva 1999/92 / EC ATEX137 - koja se takoðer zvala ATEX KORISNICI. Rijeè je o malim zahtjevima vezanim uz sigurnost na radu, na radnim mjestima u kojima mo¾emo pronaæi eksplozivnu atmosferu.Prva je direktiva pokrenuta jo¹ 2003. godine. Druga je direktiva uspostavljena od strane Ministarstva gospodarstva, knjige i socijalne metode 29. svibnja 2003. godine, a radila je od 25. srpnja 2003. Dana 31. listopada 2010. uvedena je nova izmijenjena Uredba ministra gospodarstva od 8. srpnja 2010. o manjim sigurnosnim zahtjevima. profesionalnu higijenu, u kombinaciji s moguæno¹æu ispunjavanja eksplozivne atmosfere u podruèju rada, koja je zamijenila propis iz 2003. godine.