Odgovornost menad menta kapitalnih dru tava

Razvijen je integrirani sustav maloprodaje koji se ¾ali na organizacije koje upravljaju velikim prodajnim mre¾ama. Praktièno i uèinkovito upravljanje prodajnim mre¾ama pravi je izazov. Kori¹tenje takve metode omoguæuje rukovodeæem osoblju pristup pojedinim analizama i podacima o upravljanju.

Redovnim zaposlenicima osiguran je prijateljski alat koji im omoguæuje da uèinkovito rade na svakom poslu. Kroz prodajni sustav imamo priliku u potpunosti implementirati najnovija izdanja za sve faze u uredu. Koristeæi naèin na koji imamo alternativu tehnologiji, razlièita pobolj¹avamo upravljanje organizacijom, poèev¹i od maloprodaje, distribucije, logistike i raèunovodstva, prelazeæi na menad¾ment. Kroz ¹irok spektar moguænosti program tra¾i u svim vrstama prodajnih mre¾a koje se sastoje od nekoliko ili nekoliko stotina trgovina. Takoðer dobro radi u lokalnim prodajnim arhitekturama. Neogranièeno podruèje poslovanja maloprodajnog sustava omoguæuje servisiranje svih podruèja poslovanja prodajne mre¾e.

Sastoji se od sljedeæih elemenata:

veliki i vi¹ekanalni maloprodajni sustav,Upravljaèki modul, èija je va¾nost preporuèiti,centralno upravljanje skladi¹tima i distribucijom, rijetko jamèi ekonomsku kampanju koliko god je to moguæe.

Program je specijalizirani, integrirani financijski i raèunovodstveni sustav te osobni i platni sustav koji je va¾an za pru¾anje sveobuhvatne podr¹ke svim procesima upravljanja maloprodajnom mre¾om.

Maloprodajni sustav i dalje je velika podr¹ka korisnicima. Omoguæuje mnogo funkcija koje æe olak¹ati kupnju. Mogu se spomenuti brojne prednosti multimedijske samoposlu¾ne stanice za korisnike koji skeniranjem barkodova omoguæuju brzo plaæanje proizvoda.