Obvezna blagajna 2014

Svaka instalacija bi takoðer trebala biti osigurana, trebala bi paziti na elektrièni udar. Ta sigurnost u bilo kojem smislu zajamèena je uzemljenjem koje nastaje iz veze izmeðu drugih metalnih konstrukcija zgrade.

Kada govorimo o uzemljenju, najprije uèimo ¾icu koja je napravljena od vodièa. Ovaj kabel najprije kombinira elektrificirano tijelo s tlom. Takva veza rezultira time da elektrificirano tijelo prima ili prenosi odreðenu kolièinu naknada koje su neutralizirane. Uzemljenje je iz vi¹e dijelova. Navedeni dijelovi ukljuèuju, prije svega, ¾ice sustava i uzemljenja, spojne vodove i stezaljke za uzemljenje, traku za uzemljenje i ¾ice za uzemljenje.Kada govorimo o uzemljenju, mo¾ete zamijeniti trenutak njihovog tipa. Prije svega tu je za¹titno uzemljenje koje stvara spoj metalnih dijelova koji provode elektriène ureðaje s uzemljivaèem. Ova zemaljska elektroda je prvenstveno sredstvo za¹tite od strujnog udara. Drugi naèin je funkcionalno uzemljenje. Zove se jo¹ uvijek radna povr¹ina. Oznaèavajuæi ih, mo¾ete reæi da ima odreðeni krug uzemljenja. Glavna svrha ovog uzemljenja je prije svega va¾an rad elektroopreme i u uznemirujuæim uvjetima, ali iu popularnim. To uzrokuje pomoæ niskonaponskih mre¾a. Ta se pomoæ suoèava s posljedicama prijenosa veæih napetosti na nju. Provodi se normalno na gradili¹tima, a dodatno i na svim elektriènim ureðajima koji su otvoreni na distribucijsku mre¾u ili se napajaju iz jedinice s naponom veæim od 1 kV. Govorim o napajanju putem pretvaraèa ili transformatora.Drugi stil je za¹tita uzemljenja. Njegovo va¾no znaèenje je, prije svega, funkcija ispu¹tanja udara atmosferskih pra¾njenja u tlo.Na taj se naèin tlo naziva pomoæno. Obièno se dobiva u planovima za¹tite od po¾ara. Va¾no je koristiti ih u mjerenju i osiguravanju organizama.