Nismo prijevod

Stoga je najrasprostranjenija zabluda o radu prevoditelja da navodno postoji doslovni prijevod izmeðu dvaju jezika, ¹to je jednostavan, a ne automatski proces. Na¾alost, stvarnost je sasvim suprotna, a postupak prevoðenja gotovo uvijek je pun ¹ansi, kao ¹to je èesto sluèaj nenamjernog mije¹anja idioma i sustava upotrebe oba jezika. prema kategoriji toènih znanosti i pogre¹no pretpostavljaju da postoje bliski kontakti izmeðu odreðenih raspolo¾enja i pokreta u drugim jezicima. Dodatni nesporazum je tvrdnja da postoje nepromjenjivi oblici prijevoda koji se mogu duplicirati kao u kriptografiji.

Posao prevoditelja nije samo nereflektivno kodiranje i dekodiranje izmeðu izvornog i ciljnog jezika, a zadr¾avanje rjeènika kao znanstvene pomoæi, jer rad prevoditelja nije slièan prevoditelju. Ponekad se bavimo strojnim prijevodima (poznatim i kao automatski ili kompjutorizirani prijevodi, tj. Tekstovi koji se automatski prevode raèunalnim programom. Iako tehnologija prevoditelja i dalje modernizira i implementira inovativna rje¹enja, strojna obuka jo¹ uvijek ne predstavlja zadovoljavajuæu razinu. Ipak, poseban softver koji podr¾ava prevoðenje (raèunalno potpomognuto prevoðenje - CAT sve se vi¹e prilagoðava kako bi prevoditelji olak¹ali postupak prevoðenja.

Nije te¹ko tra¾iti profesionalce u punim gradovima kao ¹to je Var¹ava, iako je utjecaj kompliciran polo¾aj koji bi volio da autor prevede veliko znanje, veliku predanost i sadr¾ajnu pripremu. Postoje, meðutim, stilske i interpunkcijske razlike izmeðu jezika koji su predmet prijevoda, ¹to dodatno ote¾ava postupak prevoðenja. Meðu jeziènim problemima koje engleski prevoditelj nalazi podijeljen je na tzv lingvistièke smetnje, tj. nesvjesno kombiniranje obilje¾ja primarnog i ciljnog jezika u naizgled sliènih znakova (npr. engleski patetièan pridjevi ne znaèi patetièan, samo patetièan. Ponekad rijeèi iz razlièitih jezika zvuèe gotovo jednako, ali su njihovi izrazi potpuno razlièiti, zbog èega prevoditelj mora biti kvalificiran ne samo u jeziènom smislu, veæ iu smislu poznavanja kulturnih postignuæa korisnika odreðenog govora.