Modna revija za ptice

U subotu je napravljena izlo¾ba najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao velik broj gledatelja koji su ¾eljeli provjeriti ¹to æe dizajneri biti spremni za sezonu vezivanja. Meðu publikom mogli smo naæi èak nekoliko slavnih osoba, novinara i politièara.Rafinirana emisija se ubrajala u najtamniju komponentu i sve se radilo bez ikakvih prepreka. Na pisti smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Njihov rad u potpunosti je izraðen od domaæih i prozraènih tkanina s tamnim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹e novinare najvi¹e su pomicale prozraène, ¹arene maksi suknje u kolièini kukièanih. Meðu njima, po¹tovanje su donijeli i èipka, romantiène haljine i bluze s ukrasima i vezenim bikinijem. Za najnovije dizajnere odjeæe za ¾ene, izmeðu ostalog, predlo¾ene su pletene kape s velikim kru¾nim tokovima, ukra¹ene èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon koncerta odr¾ana je aukcija prekrasnog vjenèanja koje je napravilo mnogo za posljednju priliku. Haljina je dana osobi koja je trebala ostati anonimna. Osim toga, neke su odjeæe iz najnovije kolekcije prodane na aukciji. Dohodak od trenutne aukcije bit æe odreðen za obli¾nje siroti¹te. Potrebno je naglasiti da ime ¾eljno podr¾ava razlièite dobre i aktivne akcije. Njegovi vlasnici veæ su mnogo puta ostavili na¹u glazbu na prodaji, a onda je tema aukcije bila èak i posjet nekim tvornicama.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija stiæi do trgovina veæ poèetkom svibnja. Osim toga, najavio je da tvrtka planira otvoriti online trgovinu u kojoj æe biti dostupne razlièite kolekcije nego u stacionarnim postrojenjima.Va¹a tvrtka za odjeæu je jedan od najveæih proizvoðaèa odjeæe u rezultatima. Postoji nekoliko tvornica ¹irom svijeta. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa zaposlenika, u novim, prije svega, najljep¹im krojaèima, krojaèima i arhitektima. Ono ¹to svaka faza naziva je zbirka u suradnji s velikim poljskim dizajnerima. Ove kolekcije u¾ivaju tako va¾an uspjeh da su i prije poèetka trgovine spremne u ranim redovima rano ujutro. Ove su zbirke isti dan.Plodovi ove institucije veæ dugi niz godina u¾ivaju veliki znaèaj meðu korisnicima, kako u sektoru, tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ona ne spominje brojne nagrade koje je primila i koliko oni raèunaju da je dobit najveæa vrijednost.

Pogledajte svoju trgovinu: Jednokratna cijena odjeæe