Moderne tehnologije ogla avanja

Na Zapadu se èesto daju drugaèija, dobra tehnièka rje¹enja za industriju. Oni imaju prvenstveno plan za poveæanje uèinkovitosti rada. To èesto ukljuèuje kupnju novijih, br¾ih strojeva, koje su u stanju uèiniti èak i vi¹e od postojeæih, zastarjelih ureðaja, pa èak i mnogo puta vi¹e od zaposlenika, koji je nosio tako da je napravio ruèno. Meðutim, poveæanje uèinkovitosti prakse u proizvodnom pogonu u pravcu poveæanja prihoda i pobolj¹anja kvalitete proizvoda nije sve.

Catch Me, Patch Me! Catch Me, Patch Me! . Najučinkovitije sredstvo za izgubiti težinu

Svaka je tvornica radionica za mnoge ¾ene koje su zakonom za¹tiæene. Uz èinjenicu da za na¹e aktivnosti moraju dobiti zadovoljstvo i velike dru¹tvene uvjete, oni ¾ele da im se zajamèi maksimalna sigurnost u svakodnevnim du¾nostima. Ne radimo samo na opasnim strojevima, veæ i na onome na ¹to nemamo utjecaja i koje se ne mogu previdjeti. Tako, na primjer, izbacivanje pra¹ine koja zagaðuje zrak pomoæu strojeva za obradu sirovine.Naravno, postoje i pra¹ine koje su manje ili vi¹e opasne po zdravlje. Teoretski, isparenja kemijskih tvari ili kemijskih tvari u finoj pra¹ini opasnija su od dokaza o pra¹ini od pje¹èenjaka koja se proizvodi u radionici za obradu kamena. Zapravo, to je uvijek samo u znanosti - jer èak iu uspjehu kemijskog oneèi¹æenja, njihova mala suma mo¾e uzrokovati vidljive simptome trovanja, pra¹ina iz drugih sirovina mo¾e nam na¹koditi veæoj mjeri, dok æe u masovnim kolièinama nepovoljno djelovati na poljski sustav.Otpadanje Poljske, ili poljskih tvrtki specijaliziranih za ekonomsko uklanjanje pra¹ine, trenutno je uspje¹na industrija. Tvrtke su ujedno i umjetnost i implementacija sustava za filtriranje zraka u proizvodnim uredima, koje usluge i materijale treba poduzeti. Nemojte oèekivati da æe inspektorat rada ili sanitarni inspektor pokazati da poljski interes ne zadovoljava sigurnosne standarde jednog pona¹anja i nameæe nam obvezu instaliranja sustava otpra¹ivanja i kazne. Brzo æemo se pobrinuti za to danas, jer se ovaj propust mo¾e pokazati katastrofalnim u rezultatima - ako ne i za nas, onda za ljude koji æe voditi dobro poznatu tvrtku u perspektivi. Da ne spominjemo ¹tetnost takvih pra¹ina za zaposlenike koji moraju udisati ¹tetne zagaðivaèe pet dana u tjednu tijekom 8 sati.