Mikroskop i teleskop

Hitna rasvjeta kombinirana u prostorijama i kuæama stvari pored javnih zgrada smatra zadatkom da nam pomogne napustiti kuæu, jer je u pripremi tamna, gdje postoji opasnost i igre tradicionalne rasvjete ne stvaraju iz razlièitih razloga.Prema propisima, svaka kuæa mora biti opremljena rasvjetom u sluèaju nu¾de ako se dnevno sastane vi¹e od 5 ¾ena.

Svjetiljke za rasvjetu u nu¾di moraju osigurati da se mo¾e pronaæi put evakuacije, ne samo u obliku kada je mraèno, nego i ako u zgradi postoji veliki vrtlog dima. Svjetiljke za rasvjetu u nu¾di moraju izgledati kao oprema za spa¹avanje ljudi, plinske maske i oprema za ga¹enje po¾ara.Svjetiljke za rasvjetu u nu¾di treba povremeno provjeravati u sluèaju o¹teæenja ili izgaranja ¾arulja. Svjetiljke za kontrolu uèestalosti poziva proizvoðaè, ali na¹i vladini propisi pokazuju da se takav raèun ne mo¾e provesti rjeðe nego jednom godi¹nje. Najmanje jednom godi¹nje potrebno je provjeriti nijesu li svjetiljke o¹teæene i jesu li baterije koje pokreæu nu¾nu rasvjetu neo¹teæene, vla¾ne ili nove. Potrebno je obaviti pregled rada svih rasvjetnih sustava jednom godi¹nje. Odrasli za odr¾avanje zgrade takoðer trebaju mjeriti intenzitet svjetla u obliku opasnosti i izraditi godi¹nje izvje¹æe o postojanju rasvjete u nu¾di.Hitna rasvjeta svjetiljke provode se ne samo u velikim uredskim zgradama i znanostima, nego neke takoðer koriste takvo svjetlo u pojedinaènim kuæama. Iako se èini da bi svatko trebao znati put u postrojenju, kad god ne¹to nije u redu, izbije po¾ar i ne¹to padne na glavu, onda pronala¾enje jednostavne metode rje¹avanja nije tako jednostavno. Dobro je koristiti niskonaponske LED ¾arulje za rasvjetne svjetiljke, ali æe raditi i fluorescentne svjetiljke i rasvjeta sa ¾arnom niti. Cijene ove metode hitne rasvjete tra¾e se vrijednostima upotrijebljenih proizvoda, a od ega, koliko ¾arulja i toèaka ¾elimo formirati u bloku. Hitna rasvjeta se obièno instalira na najkritiènijim mjestima, kao ¹to su ulazna vrata, stepenice, kupaonice, kao i pristup krovu. Osobe koje u svojim prostorijama imaju aparate za ga¹enje po¾ara, trebaju koristiti aparate za ga¹enje po¾ara za osvjetljavanje ¾arulja za sluèaj nu¾de. Tako postoji i osvjetljava lijek na terasi, ako s terase mo¾ete izaæi.