Kvalificirani euvar

Ling Fluent

Kvalificirano i profesionalno osoblje je duga cijena i investicija svih tvrtki. Zaposlenik koji zna svoje te¾ine i koji je alat i vje¹tina za njihovo kori¹tenje jamstvo je uèinkovitog rada tvrtke. Osim oèitih koristi za tvrtku, tro¹kovi i razvoj rezultiraju razvojem zaposlenika, dodaju mu se broj i uèinkovitost rada, zadovoljavaju potrebu za oblikovanjem i samoispunjavanjem, te konaèno èine da se osjeæaju praktièno i cijenjeno, ¹to je uspostavljanje odnosa u tvrtki.

Osoblje svih stupnjeva - od najmlaðeg sta¾iranja (npr. Za asistenta, savoir vivre teèaj u trgovini do menad¾erskog tima (npr. Voðenje pregovora i planiranje, izmeðu ostalog praktièna priprema polaznika obuke za kreiranje aktivnosti (suoèavanje sa stresom, uèinkovite prodaje, tehnike pregovaranja, ispravno tumaèenje promjena u propisima, uèenje novih obveza nametnutih vijestima u zakonima, kodeksima i sl. Najèe¹æe ponude vje¾bi su: podr¹ka za nove raèunalne projekte ( Microsoftov paket, raèunovodstveni programi, uèenje s novim izmjenama veæ podr¾anih programa (slojevi, jezièni teèajevi drugih razina, porezni propisi (raèunovodstvo PDV-a i ZUS-a i godi¹nje izjave, obuka osoblja i obraèun plaæa (naknade, izaslanstva vrste ugovora, zapo¹ljavanje stranaca. Suvremeni oblik obuke jamèi provoðenje aktivnosti odreðenih praktièara, struènjaka, autora mnogih struènih knjiga i studija, popularnog oblika aktivnosti (ne vi¹esatno i suho predavanje, veæ radionice s naglaskom na pozornost svih, udobni uvjeti (osiguranje uredskog namje¹taja, grickalice i piæa tijekom pauza i materijale za obuku. Osposobljavanje dobrog tipa je posao jednog poslodavca, drugi je osigurati da ne ¾elite tra¾iti novi brand i da æe se izdaci ulo¾eni u njegov razvoj poèeti isplatiti.