Kori tenje ugljienih materijala u medicini

Inovativna industrija koristi desetke tisuæa zapaljivih i brzih tvari. Parametri plina i tekuæine su u mnogim sluèajevima savr¹eno poznati i dokumentirani. Stoga je identifikacija prijetnji koje proizlaze iz njihove prisutnosti tijekom rada relativno jednostavna. Situacija postaje mnogo slo¾enija u uspjehu preseljenja, skladi¹tenja ili prerade rasutih materijala. U snazi naizgled bezopasnih tvari kao ¹to su bra¹no, drvo, ¹eæer, kakao, aluminij ili papir u strukturama pra¹ine postoji velika opasnost od eksplozije.

Industrijske centralne vakuumske instalacije koriste se za tretiranje talo¾enih pra¹ina s parketa, ravnih povr¹ina i konstrukcije opreme i dvorana. Sjeæa se iste toèke higijene u podruèju rada, a istu za¹titu radnih ljudi i organizacija i ureðaja od destruktivnog uèinka pra¹ine, u posljednjem riziku od sekundarnih eksplozija. Svaka tvrtka koja proizvodi industrijska postrojenja mora izvesti & nbsp; instalaciju u skladu s va¾eæim normama sadr¾anim u direktivi.

Va¾an zadatak koji je centralno usisavanje:- za¹tita zdravlja i ¾ivota ljudi koji zaraðuju novac u stanu od destruktivnih uèinaka pra¹ine.- za¹tita organizacija i ureðaja od kvara kao posljedice smetnji pra¹ine,- za¹tita zgrada i zaposlenih ¾ena od utjecaja nekontrolirane erupcije peludi.

https://ecuproduct.com/hr/chocolate-slim-najbolji-cokoladni-napitak-za-mrsavljenje/Chocolate slim Najbolji čokoladni napitak za mršavljenje

Opasnost od eksplozijeU sluèaju da u procesu usisavanja sudjeluju zapaljive ili eksplozivne tvari, plinovi, pra¹ine, tekuæe pare ili hibridne smjese, postoji veliki rizik od nekontrolirane eksplozije. Ova pojava vjerojatno æe uni¹titi jedinicu za uklanjanje pra¹ine kao i cijelu jedinicu. Prema statistikama, jedinice za filtriranje i cikloni su kvalificirani za spajanje ureðaja s visokim rizikom od eksplozije.

Sredi¹nje usisavanje i eksplozivna sigurnostKao ¹to je gore reèeno, skuplji zadaci centralnih vakuumskih instalacija su smanjiti rizik od sekundarne eksplozije uklanjanjem tzv zaostala pra¹ina. Rje¹enje, s druge strane, maksimizira sigurnost eksplozivnih i po¾arnih jedinica, a ostatak smanjuje tro¹kove povezane s usklaðivanjem procesne instalacije sa zahtjevima ATEX direktive. Stoga valja napomenuti da u sluèaju zapaljive i eksplozivne pra¹ine instalacija sredi¹njeg usisavanja mora zadovoljiti stroge zahtjeve ATEX direktive.