Horizontalni rezae

Oti¹li su dani kada je za rezanje hrane kori¹ten samo no¾. U dana¹nje vrijeme, no¾evi se zamjenjuju rezaèima. Stoga postoji posuda za rezanje kruha, hladnog mesa, sira, povræa, itd. Rezaè je napravljen od kuæi¹ta, rotirajuæeg no¾a i vodièa, koji æe vam omoguæiti uèinkovito i sigurno upravljanje ureðajem. Rezanje no¾em nije sigurno, jer se uvijek mo¾e bolno zaglaviti no¾em, pogotovo kada je rijeè o djeci.

http://hr.healthymode.eu/man-pride-prirodnih-nacina-podizanja/

Uz pomoæ ove opreme, ne samo djeca, veæ i starije ¾ene ili siroma¹ne ¾ene mogu izrezati potreban prehrambeni proizvod. Takoðer uz pomoæ rezaèa, u kojem je prilika za pode¹avanje debljine kri¹ke, mo¾emo dobiti pozitivan uèinak, na primjer, dobivanje tankih kri¹ki sira, hladnog mesa ili kruha. Rezaèi su nezamjenjivi u biljkama, gdje je rezanje no¾a veæ dugo u pro¹losti. Pozornost ovog aran¾mana na stalni stopa uspijeva slu¾iti mnogim klijentima. Da bismo bili zadovoljni s rezaèem trebali bi ispuniti nekoliko uvjeta, to jest biti te¹ki i izdr¾ljivi. Dobar rezaè, prilagoðen je lokalnim zahtjevima i kao najpogodniji za tu svrhu. Veæina trgovina nudi univerzalne ureðaje. S druge strane, na tr¾i¹tu postoje i specijalizirani ureðaji, koji su podaci za rezanje odreðene vrste hrane. Prilikom kupnje rezaèa, vrijedi odabrati onaj koji æe biti izabran za kuhinjsku radnu povr¹inu i dati mi¹ljenje o tome koji se proizvod koristi. Gornja strana je plastièno kuæi¹te, jer jamèi lakoæu ureðaja, ali je slaba trajnost. Ako ne koristimo rezaè preèesto, onda mo¾emo kupiti sklopivi model, koji takoðer mo¾e biti koristan za ceste. Tr¾i¹te obiluje mehanièkim rezaèima, koje koristimo za rezanje pomfrita, jaja ili povræa. Takav je obrazac djelotvoran izlaz jer se ne oslanja na vlastitu elektriènu karijeru.