Gastronomija variva spa

Termin "coaching" koji teèno govori engleski (¹to znaèi coaching je brand interaktivnog procesa obuke koji se odvija kroz tehnike povezane s psiholo¹kim znanjem. U novije vrijeme postoji vrsta osposobljavanja zaposlenika koja se temelji na provedbi procesa dono¹enja odluka kao naèinu zadovoljavanja njihovih profesionalnih poslova, ¹to drugim osobama ili uredima omoguæuje da ubrzaju razvoj i pobolj¹aju poslovanje tvrtke. npr. u ugovoru sa svojim poslovnim, razvoj karijere, te takoðer raspravljati o pitanjima koja se odnose na meðuljudske odnose s novim vrstama.

Profesionalni coaching omoguæuje klijentima da donose pametnije odluke, u potpunosti koriste svoje stvarne predispozicije, razja¹njavaju svoje du¾nosti i usredotoèuju se na optimiziranje njihovih napora da ih ostvare. Coaching je proces samousavr¹avanja, èiji je najva¾niji cilj unaprijediti samopouzdanje klijenta i pokazati podr¹ku u slobodnom izvoðenju planiranih noviteta na temelju vlastitih projekata i intelektualnih resursa. Drugi karakteristièni dijelovi obuke za zaposlenike u strukturi coachinga su:

mentorstvo je potpuno dobrovoljno;trener nije prikladan za oznaèavanje bilo koje ¾elje klijentu;ne uèi ljude, samo im poma¾e u njihovom razvoju;ona je stvorena na temelju pitanja i potièe razmi¹ljanje;mora postojati atmosfera po¹tovanja i prihvaæanja stavova klijenta;projekt je napraviti svjesne promjene.