Fiskalni pisae ne ispisuje

Kupujete li fiskalni pisaè? Velika - ova vrsta æe ojaèati poziciju va¹e tvrtke na tr¾i¹tu i pridonijeti postizanju velikog utjecaja. To se dogaða kada odaberete pisaè prilagoðen va¹im potrebama.

Da biste dobili puno specifiènih prednosti od funkcija va¹eg pisaèa, morat æete pravilno odabrati softver s kojim æe raditi. Ova kombinacija æe u potpunosti pobolj¹ati kvalitetu usluge potro¹aèa, pobolj¹ati kvalitetu rada blagajnika i prepoznati povjerenje potro¹aèa. Na tr¾i¹tu mo¾emo dobiti programe za tvrtke, supermarkete, hotele, restorane i mnoge druge trgovaèke i uslu¾ne dijelove.

Pri razmatranju odreðene vrste pisaèa, obratite pozornost na nekoliko va¾nih elemenata:

Vrsta aktivnostiTo je kljuè i mnogo velikog elementa. Podruèje u kojem djelujete i velièina va¹eg poduzeæa je va¾no. Èimbenici se takoðer sjeæaju presti¾a naèina rada ili usluga i broja ponuðenih usluga. Potpuno novi financijski pisaè bit æe dobar za stomatolo¹ku ordinaciju, gdje je registrirano vi¹e od desetak usluga, a potpuno novi u ¹irokom supermarketu, gdje se vidi nekoliko stotina tisuæa robe. Jeste li lijeènik, vozaè, vodite trgovinu, restoran, supermarket? Ako je tako, odaberite ureðaj koji je prilagoðen va¹oj industriji - vodeæi proizvoðaèi nude dokazane pisaèe koje su ispitivala najuspje¹nija poduzeæa.

Za posljednji fiskalni pisaè koji odaberete, on ima uèinak i moguænost u kojoj radite u tvrtki. Imate li stacionarnu trgovinu? Radite li na kiosku? Imate li ljekarnu? Tvornica? Trgovina u izgradnji? I da se kreæete od potro¹aèa do kupca ili od mjesta prodaje do novog? To ovisi o odgovorima na pitanje je li za vas najprikladniji lagani fiskalni pisaè, pisaè u trgovini, na primjer ljekarnièki. Meðutim, najbolje je konzultirati struènjaka s pouzdanjem - on æe znati koji æe dodatak biti kompatibilan za va¹u tvrtku.

Elektronska kopija raèunaIzbjeæi æete probleme s poreznim uredom ako unesete elzab mera & ebb, uz elektronièku kopiju raèuna. Mnogi poduzetnici koji koriste pisaè s obvezujuæim papirom ne shvaæaju da æe za svakih nekoliko godina èuvanje peciva s kopijama biti veliki problem za njih.