Fiskalna blagajna

EcoSlim

Svaki manji ili veæi ugostiteljski objekt ¾eli da usluga ide glatko i kupci su ponosni. Gosti koji posjeæuju prostor ne moraju, ali jedu dobro, ali se profesionalno i veæ poslu¾uju. Restauratori se èe¹æe kvalificiraju za razmjenu blagajne za internetsku stranicu s profesionalnim programom za ugostiteljstvo, ¹to svakako pobolj¹ava uslugu u prostorijama.

Pos sustavi su gastronomski softver koji zadovoljava ¾elje vlasnika restorana, barova, pizzerija, restorana brze hrane, kafiæa i pojedinaènih prodajnih mjesta s pravim profilom. Omoguæuje precizan sustav upravljanja prodajom i ono ¹to je va¾no, ne zahtijeva dodatno usavr¹avanje zaposlenika, jer je njegova usluga slièna fiskalnoj valuti s razlikom da se svaki rad obavlja na dodirnom zaslonu. Put je takoðer neusporedivo br¾i, ¹to svakako olak¹ava aktivnost i uzrokuje da zaboravite na promjenu papira, koji je pripremljen u malo oèekivanom vremenu ili kodove za jela, koji èesto kupuju pote¹koæe posebno za nove zaposlenike.POS sustavi u pristupaènoj i èitljivoj proceduri omoguæuju vam da odaberete jela po narud¾bi klijenta, ostavljajuæi otvoreni raèun na neodreðeno vrijeme, ako ¾elite odabrati ne¹to vi¹e. Èisto ogla¹avanje na ekranu o dodjeljivanju konobara odreðenoj tablici i takoðer o detaljima narud¾be omoguæuje jednostavnu brigu o radu prostorija, a uspjeh velike kolièine sadr¾aja ne dovodi do pogre¹aka. Zahvaljujuæi moguænosti usklaðivanja s drugim ureðajima u restoranu, ukljuèujuæi pisaèe, elektriène vage i terminale za naplatu, omoguæuje vam brzo i jednostavno postavljanje aktivnosti.Pos sustavi su gastronomski softver izraðen u sjeæanju ugostitelja, koji radi na poveæanju prodaje i jedini koji poveæava dobit, kao i za smanjenje operativnih tro¹kova. Ulaganje u takav plan je dugoroèno ulaganje, jer se mo¾e pro¹iriti na snagu potreba pogona. Poznato je da su manji prostori novi zahtjevi nego dokaz lanca velikih restorana. A ono ¹to je iznimno va¾no, dopu¹ta isto jamstvo potpune brige za svaki sektor rada. A potpuna kontrola je sreæa kupca koji æe biti sretan vratiti se ovamo.