Financijski program zvijeri

Enova program je financijski i raèunovodstveni sustav koji postoji u obliku koji pru¾a sveobuhvatnu uslugu, kako u raèunovodstvu tvrtke, tako iu gospodarskom. Ova usluga se èesto zavr¹ava velièinom voðenja evidencije, objavljivanjem ove datoteke, pripremom informacija i izvje¹æa kako o tim tako i o periodiènim izvje¹tajima.

Program enova dopu¹ta, izmeðu ostalog, voðenje dnevnika s funkcijom izdvajanja poddopisnica. Osim toga, daje vam moguænost da prijavite PDV na kupnju i prodaju. I to vam daje priliku da dokumentirate dokumente. Radi se o dokumentima koji nisu fakture - na primjer, bankovni izvje¹taji, memorijali, uvozni dokumenti, izvje¹æa o gotovini ili isplate plaæa. Ovaj program vam takoðer daje moguænost usporedbe stanja i prometa. Takoðer dopu¹ta poravnanje s partnerima i na zahtjev za plaæanje. Va¾no je napomenuti da vam enova program pru¾a priliku za bilje¾enje valutnih naselja. Uzima se zajedno s tablicom teèajeva, kao is automatskim izraèunavanjem i evidentiranjem teèajnih razlika.Pokretanje web-mjesta u trenutaènom programu omoguæuje njihovo dijeljenje na uredbe odreðenih vrsta dokumenata. Evidencija dokumenata omoguæuje njihovo automatsko knji¾enje u dnevnike. Program ima mnogo jednostavnih PDV zapisa. PDV se mo¾e izraèunati i na gotovinskoj osnovi i na obraèunskoj osnovi. Program vam takoðer daje priliku za pokretanje gotovinskih i bankovnih izvje¹æa. Osim toga, omoguæuje vam usporedbu stanja i prometa. To vam daje moguænost definiranja bilance poduzeæa.Ureðeni program brzo postoji u dokumentaciji koja ide na raèune s klijentima. Ovdje govorim ponajprije ljudima o interesnim notama, podsjetnicima, transferima, potvrdama ravnote¾e.Program enova omoguæuje podr¹ku upravljanja ljudskim resursima. Ima puno visokih funkcionalnosti, koje se i dalje ¹ire, stoga se koriste za tvrtke s dobrom sreæom. Ukratko, enova program je klasièan financijski i raèunovodstveni sustav.