Film o otpadu hrane

U na¹im klimatskim uvjetima mnogo hrane se gubi, ¹to se ne bi smjelo dogoditi. Zrak je posljedica smanjenja hrane. Hrana tada gubi hranjivu vrijednost i okus. Kako se pripremiti da to popravimo? Da, postoje vrste. Neke opcije nisu jako pametne, na primjer, hrana prilagoðena hrani koju smo ostavili. ©to mogu predlo¾iti?

Sa mnom na vanjskoj strani nalazi se hermetièka ambala¾a hrane, zahvaljujuæi tome tra¾im vi¹e kupovne moæi i ne moram se brinuti da æe neki od njih iæi na otpad. Hrana, naravno, mo¾e izdr¾ati mnogo vremena, sve do trenutka kada ga ne raspakiramo. Ako se to ipak dogodi, uvijek mo¾emo koristiti vakuumske spremnike, ¹to je moja pretpostavka jedno od najva¾nijih pitanja koja bi trebala biti u kuhinji. Trenutno æu vam pokazati nekoliko primjera koji vas mogu iznenaditi. Znate li koliko æe trajati vakuumski odmotani kruh? Dva do tri dana. U meðuvremenu, kruh, koji se vakumira, traje od 7 do 8 dana. Vidimo veæu razliku u tekstovima hrane koje èuvamo u hladnjaku. Govedina koja nije vakumirana traje tri do èetiri dana i vakumirana je od trideset do èetrdeset dana! Stoga mo¾emo zakljuèiti da nam skladi¹te vakumske hrane omoguæuje da 3 do 5 puta du¾e razmi¹ljamo o njegovoj svje¾ini i mirisu. Vidimo da postoji potreba u modernom poretku u to vrijeme, gdje je ¾ivot previ¹e. Ako govorite o izboru vakuumskih spremnika, zapravo postoji velika kolièina. Dopustite da vam dam nekoliko primjera: vakuumske posude, vakuumske posude, vakuumske vreæice ili stroj za vakuumsko pakiranje. Kao ¹to mo¾ete vidjeti, postoji mnogo moguænosti. Mo¾emo sve spakirati. Svi mogu izabrati ne¹to za sebe, a kontejneri koje kupimo trajat æe dosta vremena. Vrijedi razmisliti o èinjenici da vakuumsko pakiranje ne zamjenjuje temperaturu koja postoji u hladnjaku. Ono ¹to je danas atraktivnije - vakumiranje æe nam u¹tedjeti mnogo novca. Na samom poèetku morate potro¹iti ne¹to novca na pravu opremu, ali razmi¹ljati u buduænosti, tako da se predam s interesom.