Evidencija maloprodaje

Poèetkom 2013. uvedena je obveza evidentiranja prodaje blagajnama. Odredbe Zakona odnose se na poduzetnike koji nude pomoæ i prodaju proizvoda, ne ukljuèujuæi poljoprivrednike. Veæina poslovnih subjekata (kao ¹to je frizer, lijeènik ili mehanièar & nbsp; imaju obvezu instalirati i imati financijske blagajne u smjeru evidencije prodaje.

Sreæom, ovaj cilj se ne primjenjuje odmah ni na jednog poduzetnika, te da kao dokaz ne prelazi granice koje je zakonodavac nametnuo prodaji fizièkim osobama, ¹to je u novom zakonu utvrðeno na razini od 20.000 poljskih zlota. U sada¹njoj situaciji nije va¾no je li poduzetnik tek pokrenuo posao ili je vodio ovaj posao veæ 10 godina. Nakon prekoraèenja zakonskog iznosa, poduzetnik je obvezan evidentirati prodaju blagajnom ili blagajnom pod prijetnjom kazne i sankcija.

Mnogi investitori i ¾ele biti poduzetnici boje se kupnje blagajne. Ovaj materijal je taman i, prema opæem mi¹ljenju, razmatra nadzor dr¾avnih organa u strukturi poduzeæa na planu, od èega ovisi i dr¾avni proraèun. Situacija je upravo suprotna, jer fiskalna blagajna mo¾e pridonijeti pobolj¹anju stanja i smanjenju broja radnih mjesta. Prije kupnje na¹e prve blagajne, vrijedi znati o novim vrstama i njihovim vrijednostima (npr. Unosom lozinke tra¾ilice "cijene blagajne", jer æe u odnosu na obavljeni posao svaki menad¾er tra¾iti nove funkcije.

Prije nego ¹to napravimo kupnju blagajne, vodimo evidenciju o fiskalnom iznosu, ona veæ du¾e vrijeme sudjeluje u brojkama u ekonomskom radu za voðenje evidencije o prodaji sreæe i pomoæi za situaciju privatnih subjekata. , Takoðer treba uzeti u obzir da potpuno razlièiti modeli pru¾aju raèune za fizièke osobe, a drugi u sluèajevima kada se prodaja ne fakturira. Najva¾nija misao je da dolazni transferi jasno ukazuju na to ¹to rade tako da prilo¾e raèun ili broj naloga i jo¹ uvijek dobar opis pru¾ene usluge ili robe.