Enska modna revija

Pro¹le subote odr¾an je prikaz najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao najveæi broj gledatelja koji su tra¾ili da provjere ¹to su dizajneri napravili za pridru¾enu sezonu. Meðu publikom mogli smo èak pogledati i nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Emisija je rafinirana u najboljoj komponenti i sve je zavr¹eno bez ikakvih prepreka. Na putu smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Koristili su potpuno financijske i delikatne tkanine s pravim ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹i novinari su voljeli prozraène, ¹arene maksi suknje u brojkama pripremljenim na kukièanje. Osim njih, po¹tovanje su donijeli i èipka, romantiène haljine i bluze s ukrasima i vezenim bikinijem. Za novu odjeæu, dizajneri su za djevojèice, izmeðu ostalog, predlo¾ili pletene kape s cijelim kru¾nim raskri¾jem, ukra¹ene èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon koncerta odr¾ana je aukcija prekrasne vjenèanice napravljene posebno za svje¾u ceremoniju. Haljina je dana osobi koja je trebala ostati anonimna. Osim toga, prodano je vi¹e odjeæe iz najnovije kolekcije. Dohodak dobiven na ovoj aukciji bit æe prepu¹ten pojedinom djeèjem domu. Mora se naglasiti da tvrtka rado podr¾ava razlièite dobre i pozitivne akcije. Njegovi korisnici su vi¹e puta stavljali svoje proizvode na aukcije, takoðer kao materijal za nadmetanje, èak je bilo posjeta bilo kojoj od tvornica.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe se najsuvremenija kolekcija pridru¾iti bodovima poèetkom svibnja. Osim toga, najavio je da brand razmi¹lja o otvaranju online trgovine u kojoj bi neke kolekcije bile drugaèije nego u trgovinama.Obiteljska robna marka jedina je od najveæih proizvoðaèa odjeæe na tom podruèju. Ima neke tvornice u cijeloj regiji. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, u posljednjem od svih najboljih krojaèa, krojaèa i dizajnera. Svaka marka, ova marka poduèava kolekcije u suradnji s dizajnerima sredi¹nje Poljske. Ove zbirke su zainteresirane za tako sna¾no priznanje da prije poèetka trgovine, oni koji su veæ spremni staviti u veliki red ujutro. Ove zbirke su rezultat istog dana.Proizvodi ove tvrtke veæ godinama brzo u¾ivaju veliku popularnost meðu primateljima, kako u svijetu, tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ona ne dolazi da ne spominje mnoge nagrade koje je dobila i koje provjeravaju da su proizvodi najvi¹e vrijednosti.

Pogledajte na¹u trgovinu: Jednokratna odjeæa Poznanj