Elektrieni zelmer za rezanje povraea

Stvar u kuhinji, kuhanje ili pripremanje malih obroka postaje jo¹ ugodnija i ¹to je najva¾nije br¾e. Osobno sam ¾ena koja voli olak¹avati boravak u kuhinji. Ako je stvar postiæi stroj za mene, za¹to ga tretiram onda djelujem sam. Vidljivo je da æe se onda bolje i preciznije pripremiti, a ja æu u¹tedjeti vrijeme.Moje najnovije otkriæe je elektrièni rezaè povræa. Stvaram ga pola godine i poku¹avam se zapitati kako sam uopæe mogao bez nje u kuhinji.

jinx repellent magic formula

Situacija izgleda vrlo brzo. Uzimam povræe, drugo je takoðer i povræe salata, ili krumpir narezan na palaèinke od krumpira, ili sjeckani luk bez suza. Zvuèi nevjerojatno? Tako sam mislio dok nisam poku¹ao koristiti rezaè povræa u privatnoj kuhinji.Veæ na tr¾i¹tu imamo mnogo vrsta takvih rezaèa povræa. Èinjenica da su elektrièni vrlo je va¾na stvar. Velika mjera ureðaja omoguæuje znaèajan i pouzdan rad. Ja sam trenutno u isku¹enju da rezaè, koji je jednostavno dodatak, sloj na moj mlin za mljevenje. Sjajno rje¹enje, volim takve vi¹enamjenske ureðaje. Ja sam oko pet, ¹est jednakih mrlja za rezaè, svaka ima svoje o¹trice i broji posebnu aplikaciju, oblikovana je na drugaèiji naèin povræa. Sve je izraðeno od skupog metala, koji je dodijeljen pranju u perilici posuða, ne hrða i ne umara. Osobno je nije zamijenila nièim novim.Rezaè povræa je nizak za monta¾u, ima vrh za uvrtanje u britvu i nekoliko no¾eva. Torque nije ni¹ta i zapravo je multifunkcionalan. Trenutno sam mogao testirati sve o¹trice. Dobro trese mrkve i velike komadiæe. Dobro djeluje pri izradi krumpira za palaèinke od krumpira. Krastavac na mizerieu se re¾e u trenutku, a luk na maloj kocki. Èak i sa sirom, to je sjajno ako ¾elite kri¹ke ili trake, sve ¹to trebate je dobar sloj.Iz mi¹ljenja drugih znam da je svaki rezaè u kuhinji blago. Povræe je zdravo, vrijedno je ne zaboraviti na njih u izravnim jelima, a njihova implementacija zahvaljujuæi rezaèu izuzetno je nizak zadatak.