Elektriena instalacija e39

Elektrièna instalacija je te¾ak organizam u kojem sve mora raditi zajedno. Ako odreðeni element ne uspije, mo¾e doæi do ozbiljne katastrofe. Najèe¹æe se dr¾i velikog elektriènog udara ili vatre u kojem ljudi takoðer mogu umrijeti. A za elektriène instalacije morate zapamtiti, redovne inspekcije provode kvalificirani elektrièari i redovito popravljaju sve nedostatke.

Jedna od najva¾nijih problema u bilo kojoj elektriènoj instalaciji je odabir za¹titnih mjera. Ovaj veliki faktor mo¾e ovisiti o va¹em stanu ili zdravlju. Sigurnost treba odabrati na mnogim stranicama. Izraðen je iz glavnog osiguraèa koji zahtijeva stvaranje takve struje kao i elektrana uspostavljena tijekom potpisivanja ugovora o opskrbi elektriènom energijom. Prihvaæa se tako da je nemoguæe preuzeti veæi broj struje nego ¹to je to standardno prikazano. Da bi se to dogodilo, elektriène ¾ice ispred na¹eg stana ili ureda za zapo¹ljavanje bi se puhale.Dalje imamo mjeraè elektriène energije takoðer u zemlji glavne centrale. Rasklopna postrojenja nalaze se u sredi¹tu elektriène instalacije. Svaki krug ima svoje podrijetlo tamo. Svatko je osiguran odgovarajuæim osiguraèem, s ocjenom struje. Izbor sigurnosti trebao bi obaviti struèni elektrièar koji æe nam prije pripreme obaviti projekt elektroinstalacije. Na ovom ciklusu æe se utvrditi koliko ¾ivi krugovi prepoznaju, ¹to se napaja i koji æe promet u njima proæi. Zatim je izuzetno va¾no jer ¾eli izbor odabranog presjeka ¾ica kao posljedicu osiguraèa s sliènim nazivnim strujama. Pravilo je dodatno kori¹tenje takozvane selektivnosti za¹tite, zbog èega æe se u sluèaju kratkog spoja iskljuèiti osiguraè odreðene regije, a ne glavna za¹tita koja bi iskljuèila protok ¾elje za punu kuæu.