Dijagnostieki sustav automobila

S engleskog jezika, planiranje resursa poduzeæa nije ni¹ta novo kao ¹to je planiranje resursa poduzeæa. Stoga je erp sustav tehnika u kojoj uèinkovito planiramo upravljanje cjelokupnim rezervama tvrtke. Zatim, postoji vi¹e definicija u kojoj informacijski sustavi slu¾e kao podr¹ka voðenju poslovanja ili suradnji grupe koja je u interakciji jedni s drugima u odreðenoj organizaciji.

Optimizacija resursaOni to èine prikupljanjem podataka i omoguæavanjem funkcioniranja prethodno prikupljenih informacija. Ta podr¹ka mo¾e biti rezultat ljudi ili dijelova upravljaèkih razina i poma¾e optimizirati resurse koje korporacije namjeravaju koristiti i procese koji spadaju u njih. Postoje neke vrste ERP sustava koji su ukljuèeni u skupinu integriranih IT sustava. Jedan od njih je modularni naèin, koji ostaje iz zasebnih, ali suraðujuæih aplikacija. Drugi je integrirana metoda koja se uklapa samo u jednu bazu moguænosti i jedinu poslovnu platformu u kojoj ne dolazi do razmjene podataka izmeðu modula.

Razvoj MRP sustavaSustavi za planiranje poslovnih resursa su novi kao i razvoj MRP II sustava. Piæe iz nekih njihovih elemenata temelj je podataka. Moduli se obièno odnose na sljedeæa podruèja: prodaja, upravljanje informacijama o kupcima, nabava, skladi¹tenje, raèunovodstvo i financije. Ove metode uglavnom omoguæuju uvoðenje dozvola za kontakt za neke potro¹aèe. Drugi va¾an nedostatak ovih zbirki je omoguæiti korisnicima da provedu proces planiranja, razgovaraju o podacima za izradu promjena kao ¹to su zahtjevi za alternativna rje¹enja ili ispravke. Rje¹enja koja predla¾e tijelo predstavljaju dokaz o promjeni velièine isporuèitelja. Trenutno ERP sustavi iz takozvanih gornjih i srednjih polica imaju izravnu platformu za razvoj aplikacija.