C tednja energije ios 8

Kontrola energije vrlo je va¾na figura u gotovo svim industrijama, u mnogim zgradama ili poduzeæima. Prekidaèi i prekidaèi napajanja broje mnoge proizvoðaèe u vlastitom kapacitetu. Svaki od njih sprema sustave koje je predlo¾io da budu ni¹ta vi¹e nego sveobuhvatne i usklaðene s udaljenim oblicima.

Va¾ne prednosti elektriènih prekidaèa su nedvojbeno male velièine, jednostavne procedure ugradnje i uporabe, ali prije svega, vrlo velik raspon dodatne opreme.

Prekidaè napajanja je alat koji se primjenjuje tamo gdje snaga posti¾e mnogo ozbiljnih vrijednosti. Njegov osnovni rad je pru¾anje za¹tite drugim elektriènim ureðajima od uèinaka moguæeg preoptereæenja ili kratkog spoja. Takoðer se koristi za kontrolu razdvajanja razlike u elektriènoj konstrukciji.

Osnovna podjela elektriènih prekidaèa ukljuèuje niskonaponske, srednjenaponske i visokonaponske prekidaèe. Karakteristièna znaèajka niskonaponskih prekidaèa je radni napon manji od 1000V, a najjednostavniji je njihov kontakt s luènim isklopom. Srednjenaponski prekidaèi napajanja obièno pru¾aju 10.000 iskljuèenja.

Ako je to potrebno za visokonaponske prekidaèe, one su ugraðene u dvije tehnologije: mrtvi spremnik i spremnik. Naèin rada radi na stijeni u obliku prekidaèa za napajanje, ali u isto vrijeme i na njegovoj mehanièkoj èvrstoæi. Prekidaèi izraðeni u tehnologiji mrtvog spremnika pokazuju mnogo veæu snagu zbog vrlo visoke stabilnosti prekidaèa. Visokonaponski prekidaèi se obièno kvalificiraju zbog vrste medija koji se koristi za ga¹enje luka.