Biciklistieka sezona

Cesta na vozilu je ozbiljan sport, koji je vlastiti partner u gotovo svim dobnim kategorijama. Veæina biciklista koristi samo dva kotaèa u proljeæe, kao veliko i praktièno rje¹enje za putovanje u ¹kolu i umjetnost, ali zimi, zbog te¹kih uvjeta na daljinu, radije se vraæaju u situaciju s automobilima i javnim prijevozom. Meðutim, pravilna priprema bicikla i sebe Kako bi se pobolj¹ali uvjeti na prugama, va¾no je prepoznati uporabu dvokolesnih vozila za cijelu godinu, ne samo u sezoni bicikla. Koji je razlog da se opremite tako da je vo¾nja na vozilu izvrsna zimi?

https://ecuproduct.com/hr/african-mango-sveobuhvatna-priprema-za-mrsavljenje/

Odgovarajuæa odjeæa. Ne mislim na topli kaput ili jaknu, upravo suprotno. Normalna kurta uzrokovat æe da se (pogotovo kada se kreæe bicikl znaèajan dio kilometara va¹e tijelo puno znoji, a znoj koji se su¹i ispod jakne uèinkovito æe se ohladiti. Najsjajnije rje¹enje u ovom obliku bit æe uklapanje u termoaktivno rublje. Njezina vje¾ba je odvoditi vi¹ku vodene pare i vlagu iz bliskog tijela, tako da neæemo ostaviti dojam namakanja i neæemo vidjeti hladnoæu. Uz to, neke termoaktivne donje rublje imaju u¹ivenu membranu koja ¹titi tijelo od hladnog vjetra. Vi bi takoðer trebali zaliha na cool cipele i vjerojatno biti dodatni par èarapa. Osobno, preporuèujem èarape s najveæim postotkom vune, zahvaljujuæi tome ¹to neæemo koristiti hladnoæu. Vrijedi razmisliti o biciklistièkim rukavicama. Dobre tvrtke nude dvoslojne rukavice: prva klasa je vodootporna, a druga uèinkovito zadr¾ava toplinu u rukama.Priprema bicikla. Isti je kao automobil, bicikl i potrebna je posebna zimska oprema koja æe nam pru¾iti estetsko i pouzdano putovanje. Prije svega, to su zimske gume i odbojnici, a takoðer, u ekstremnim uvjetima, lanac. Takoðer ne smijete zaboraviti da se zimi mrak spu¹ta na snagu br¾e, zbog èega æe biti preporuèena posebna rasvjeta i odsjaj.

Imam ¹ansu da je gornji vodiè naveo neoprezne bicikliste da shvate da se biciklistièka sezona ne dogaða s padom prvog snijega i pomogla u odluèivanju koja nam je dodatna oprema potrebna za sigurnu uporabu tekuæe pripreme prijevoza bez obzira na vremenske prilike. Buduæi da biciklizam nije samo zabavan, to je i sport, zahvaljujuæi kojem æemo ostati du¾e.